Vedtægter

Dette er en test

§ 1. Navn
Selskabets navn er Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS). Selskabets navn over for udlandet er Danish Neurosurgical Society.

§ 2. Selskabets formål
Stk. 1. At arbejde for, at der i Danmark er et optimalt neurokirurgisk behandlingstilbud og udbrede kendskabet til neurokirurgi.
Stk. 2. At fremme faglig og forskningsmæssig udvikling af dansk neurokirurgi.
Stk. 3. At behandle videnskabelige og sundhedspolitiske spørgsmål omfattende det danske sundhedsvæsens nuværende forhold og fremtidige udvikling.
Stk. 4. At rådgive myndigheder om neurokirurgiske forhold.
Stk. 5. At sikre fagets udøvelse på internationalt niveau.
Stk. 6. At varetage ovenstående funktioner uden skelen til lokalpolitiske eller personlige interesser.

§ 3. Tilslutning til andre selskaber
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at selskabet tilslutter sig andre selskaber. Selskabets repræsentanter i de selskaber, som selskabet tilslutter sig, vælges af bestyrelsen blandt sel-skabets medlemmer.

§ 4. Medlemskab
Stk. 1. Som selskabets ordinære medlemmer optages læger eller andre personer, som ved deres uddannelse og beskæftigelse, igennem deres videnskabelige arbejde eller på anden måde har vist interesse for neurokirurgi. Anmodning om indmeldelse og ud-meldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af gene-ralforsamlingen.
Stk. 2. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag og generalforsamlingens godkendelse optages i selskabet. Æresmedlemmer er kontingentfri og uden stemmeret.
Stk. 3. Firmarepræsentanter kan associeres til selskabet af bestyrelsen. Firmarepræsentanter er uden stemmeret.

§ 5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, og den skal for at være beslut-ningsdygtig indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med en dagsorden mindst to uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Den ordinære generalforsamling indvarsles endvidere på selskabets hjemmeside 8 uger før afholdel-se. Medlemmers forslag til optagelse på den generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling
3. Formandsberetning, der skal indeholde:
– Selskabets væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling
– Videnskabelige møder afholdt i perioden
– Information om rådgivning ydet af selskabet i perioden
– Oversigt over udvalgsstruktur, herunder redegørelse for ændringer
– Oversigt over selskabets tilknytning til andre selskaber og organisationer,
herunder redegørelse for eventuelle ændringer

4. Kassererens beretning:
– Aflæggelse af det reviderede regnskab
– Redegørelse for næste års budget
– Fastsættelse af kontingent

5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Beretning fra udvalg
7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

8. Valg til bestyrelse. Oversigt over den siddende bestyrelse og bestyrelsesposter på valg skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen

9. Eventuelt. Her kan forsamlingen ikke træffe beslutning eller foretage valg.

Stk. 4. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst to medlemmer kræver det. Ved skriftligt valg angiver en stemmeberettiget initialer for en eller flere kandidater. En gyldig stemmeseddel indeholder højst samme antal initia-ler, som der er ledige pladser. Stemmeangivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Stk. 5. Generalforsamlingen afgør alt andet end vedtægtsændringer (§10) og selskabets op-hævelse (§12) ved simpel stemmemajoritet.

Stk. 6. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer per e-mail og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst seks af selskabets medlemmer skriftligt har fremsat anmodning herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal for at være beslutningsdygtig indkaldes af be-styrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med en dagsorden mindst to uger forud for den ekstraordinære generalforsamling, som skal finde sted senest seks uger efter, at begæring herom er bestyrelsen i hænde.

Stk. 2. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af den sag, der har foranlediget den ekstraordinære generalforsamling indkaldt
3. Eventuelt. Her kan forsamlingen ikke træffe beslutning eller foretage valg.
Om stemmeafgivning og referat i øvrigt henvises til § 5, stk. 4, 5, og 6.

Stk. 3. Et forslag, som er forkastet af en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter be-handles før næste ordinære generalforsamling.

§ 7. Selskabets bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og endnu to medlemmer. Be-styrelsens medlemmer skal være neurokirurgiske speciallæger eller i hoveduddannel-sesforløb i specialet neurokirurgi. Formanden skal være speciallæge i neurokirurgi. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, hvorefter de øvrige medlemmer af bestyrelsen samt en sup-pleant vælges. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne forlader bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger selv sin næstformand og kasserer. Et valg til bestyrelsen og valg til suppleant gælder for to år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder selskabets virksomhed, og formanden tegner selskabet. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde, og skal gøre dette, såfremt mindst to af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Referater offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Stk. 3. Såfremt formanden fratræder indenfor valgperioden er næstformanden fungerende formand frem til næste ordinære generalforsamling.

§ 8. Økonomi
Stk. 1. Selskabsform.

Stk. 2. Regnskab
Regnskabsåret er fra 1.1. til 31.12. Regnskabet revideres af selskabets revisor eller revisorsuppleant.

§ 9. Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenens punkt 9

§ 10. Vedtægtsændringer
Ændringer i selskabets vedtægter kan kun foretages, når ændringerne forinden har været udsendt skriftligt til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, og når 2/3 af de fremmødte er for ændringen. Opnås der på en generalforsamling mindst 2/3 majoritet for et forslag om vedtægtsændring, men uden et tilstrækkeligt antal medlemmer er til stede, indkalder bestyrelsen inden for 3 måneder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 11. Selskabets udvalg
Stk. 1. Alle udvalg nedsættes af bestyrelsen og er rådgivende for bestyrelsen. Dette indebæ-rer at beslutningskompetencen er hos bestyrelsen, således at alle anbefalinger til of-fentligheden og politiske/strukturelle udmeldinger fra udvalg skal være godkendt af bestyrelsen. Det står udvalgsmedlemmer frit for at udtale sig offentligt på egne vegne

Stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning om oprettelse, nedlæggelse eller revision af grundlag for de enkelte udvalg

Stk. 3. Udvalgene udarbejder eget kommissorium, som forelægges bestyrelsen til godkendel-se

Stk. 4. Alle neurokirurgiske afdelinger er repræsenteret i udvalg. Afdelingerne udpeger egen repræsentant

Stk. 5. Der ikke nogen valgperiode, udvalgene konstituerer sig selv og vælger internt for-mand.

Stk. 6. Udvalgenes sammensætning og kommissorium offentliggøres på DNKS hjemmeside.

Stk. 7. Bestyrelsen indkalder med mellemrum udvalg samlet eller enkeltvis til dialogmøder.

§ 12. Selskabets ophævelse
Stk. 1. Beslutning om selskabets ophævelse eller sammenlægning med et andet selskab kan kun træffes af generalforsamlingen, når mindst halvdelen af de ordinære medlemmer
er til stede, og når mindst 2/3 af de fremmødte er for forslaget. Opnås der på en generalforsamling mindst 2/3 majoritet for ophævelse af selskabet, men uden at et tilstrækkeligt antal medlemmer er til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer så betids, at urafstemningen kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves at 2/3 af de af-givne stemmer er for.

Stk. 2. Ved ophævelse træffer generalforsamlingen beslutning om selskabets formue.

§ 13. Ikrafttræden
Nuværende vedtægter er gældende fra 18.06.2009
Jannick Brennum
Formand DNKS